Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.apom.pl 


Niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.apom.pl. Sprzedającym jest przedsiębiorstwo pod marką  APOM  zwane dalej Sprzedającym.

I. INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy sklep.apom.pl, działający pod adresem www.sklep.apom.pl oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez APOM, ul. Engelmana 15/24, 05-870 Błonie.

 1. Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.sklep.apom.pl
 2. Adres mailowy Sprzedającego to sklep@apom.pl 
 3. Zakupów można dokonywać 24 godzina na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Obsługa i  sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów ( Nabywców) tylko w dni robocze w godzinach: 9:30- 17:30.
 5. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
  - niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  - ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
  - ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  - ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 6. Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;
  3. warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
  4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego
  5. politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;
  6. warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;
  7. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;
  8. warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego;
  9. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;
  10. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;
  11. wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług oraz zawiera
  12. ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;
  13. prawo rządzące Umowa Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
  14. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.apom.pl
  15. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale IV pt. „Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży”.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca– Apom z siedzibą w Błoniu 05-870 ul. Engelmana 15/24 , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-147-90-17 , działalność wpisana do Miasta Błonie , który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.sklep.apom.pl
 3. Klient ( Nabywca ) – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
 11. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Dostawca – jest to podmiot, z którym współpracuje Sprzedający Apom w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do klientów sklepu: firmę kurierską;
 13. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 14. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 15. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 16. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 17. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie www.sklep.apom.pl
 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.apom.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.
 5. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 6. Przed wysłaniem Zamówienia . Klient potwierdza również, że akceptuje treść Regulaminu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 10. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
 11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności przelew na konto bankowe, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.
 12. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie jest pełnoletnia, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
 13. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za pobraniem”.
 14. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;
  2. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Klientów;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. Klienta obowiązuje zakaz:
  1. rozsyłania i/lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  2. odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI KUPOWANEGO TOWARU

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami z podatkiem vat ( brutto)
 2. Klient może uiścić cenę:
  1. za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 5 zł), jeżeli w danej chwili taka opcja wyświetla się na stronie Sklepu przy zakupie Towaru lub
  2. przelewem bankowym.
  3.  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” 
   Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
   Visa
   Visa Electron
   MasterCard
   MasterCard Electronic
   Maestro
   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VI. WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Państwa Polskiego.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 3. Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem :
  1. firmy kurierskiej - koszt 22 zł (paczka do 30 kg)
  2. pobranie jest dodatkowe płatne 5zł,
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  1. firmy kurierskiej dpd: do dwóch dni roboczych
 5. Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT oraz może jednocześnie przesłać jej obraz przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas złożenia zamówienia.

VII. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w pkt 1 prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy.
 3. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym i nieużywanym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają (brak możliwości odstąpienia od umowy): usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; Towary wyprzedawane; Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Towary mające krótki termin przydatności do użycia; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Usługi Dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; Usługi
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta lub w inny uzgodniony z nim sposób.
 7. W celu usprawnienia obsługi zwrotów Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając e-maila na adres sklep@apom.pl lub pod numerem telefonu +48 605 158 000. Sprzedający poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i/lub reklamacji.
 8. Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają zwrotowi ani reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.
 9. W przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt 1 .Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:Powyższe usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  1. Formularza kontaktowego;

  2. wysyłania Newsletter’a;

  3. prowadzenia Konta Klienta;

  4. publikowania  opinii Klienta

 2. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.

 3. Rezygnacja z usługi  „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

 4. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedającego. Z  tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.

 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 8. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 10. Usługa publikacji opinii Klienta polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom posiadającym Konto Klienta umieszczania  na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedający nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta.

 11. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 12. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającemu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o tym zablokowaniu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

IX.WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w systemie przelew tradycyjny na konto bankowe – Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą elektroniczną.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 2. Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.

 3. W przypadku zaistnienia wady towaru reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta).

 4. W celu usprawnienia obsługi zwrotów Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając e-maila na adres sklep@apom.pl lub pod numerem telefonu +48 605 158 000. Sprzedający poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i/lub reklamacji.

 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

 6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyz serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca niniejszym wyraża zgodę.

 7. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający

 8. Jeżeli płatność za Towar została dokonana za pomocą karty płatniczej, o czym mowa w niniejszym Regulaminie, to zwrot z tytułu reklamacji realizowany jest na rachunek tejże karty.

 9. Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

 10. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

 11. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 12. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

 13. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 14. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres magazynów Sprzedającego APOM, ul. Engelmana 15 / 24, 05-870 Błonie lub adres: sklep@apom.pl podając ich opis i datę wystąpienia.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

XII. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA 

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Urządzenia te muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  3. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  4. . Chrome 15.x.

XIII.DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE

Sprzedający na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

XIV.DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO

Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.  
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającemu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 2. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma APOM nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 3. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących.
 6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 10. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wskazane w pkt. I.3 tegoż Regulaminu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 13. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl